Szybko, prosto i bezpiecznie
<p>Polityka prywatności</p>

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Bardzo się cieszymy z Państwa zainteresowania naszą stroną internetową, a tym samym naszą firmą. Ochrona praw i wolności osobistych użytkowników jest dla nas bardzo ważna; wykorzystujemy ich dane wyłącznie do zamierzonych celów. Ponieważ ważne jest dla nas, abyś zawsze był świadomy zakresu, w jakim gromadzimy, wykorzystujemy i w razie potrzeby przekazujemy Twoje dane osobom trzecim, poniżej szczegółowo informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych gromadzonych przez nas lub przechowywanych przez nas.

Odwiedzanie naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez podawania danych (osobowych); jeśli w przypadku wybranych usług istnieją od tego wyjątki, wyjaśnimy je w kolejnych rozdziałach. Podczas przetwarzania danych osobowych ściśle przestrzegamy przepisów unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) oraz wszelkich innych przepisów dotyczących ochrony danych.

Nazwa i adres administratora danych

ICP Polska Sp. z o.o.
ul. Łucka 15 / 211
00-842 Warszawa
Polska

Telefon: 48 22 337 83 37
Telefax: 48 22 337 86 02
E-Mail: sklep@cashload.pl
Website: https://cashload.pl/

Aktualność polityki prywatności

Aby zapewnić, że zawsze dysponujemy aktualnymi informacjami dotyczącymi ochrony danych w związku z usługami świadczonymi na naszej stronie internetowej, korzystamy z usługi CLOUD Privacy Policy firmy Cookiebox GmbH z Münster.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (GDPR) przewiduje w rozdziale III obszerne prawa dla osób, których dane dotyczą, które poniżej odpowiednio wyjaśniamy w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych:

Prawo do informacji

Wymóg ten dotyczy w szczególności informacji o następujących szczegółach przetwarzania danych:

 • Cele przetwarzania danych
 • Kategorie danych
 • Odbiorcy lub kategorie odbiorców, w stosownych przypadkach
 • W stosownych przypadkach - planowany okres przechowywania lub kryteria ustalania tego okresu.
 • Informacja o prawie do korekty, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu
 • Istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego
 • W stosownych przypadkach - pochodzenie danych (jeśli nie zostały zebrane od użytkownika)
 • W stosownych przypadkach, istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, wraz z istotnymi informacjami na temat zastosowanej logiki, zakresu i spodziewanych skutków.
 • Jeśli ma to zastosowanie, (planowane) przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Prawo do sprostowania

Błędne dane zostaną niezwłocznie skorygowane, pod warunkiem, że użytkownik poinformuje nas o tym fakcie.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Pod warunkiem, że przetwarzanie danych nie jest już konieczne i spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Zaprzestanie realizacji celu przetwarzania danych
 • Wycofanie zgody i brak innej podstawy prawnej do przetwarzania danych
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych bez ważnego powodu przeciwnego
 • Bezprawne przetwarzanie danych
 • Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
 • Dane zostały zebrane zgodnie z art. 8 ust. 1 GDPR.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Pod warunkiem, że spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Kwestionujesz prawidłowość swoich danych (ograniczenie może nastąpić na czas przeglądu z naszej strony)
 • W przypadku przetwarzania niezgodnego z prawem i jeśli dane nie mają być usunięte, usunięcie zastępuje się ograniczeniem przetwarzania.
 • Jeśli cele przetwarzania przestają obowiązywać, dane są jednocześnie potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
 • Po wniesieniu przez Państwa sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR i na czas badania, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad Państwa.
Prawo do przenoszenia danych

O ile jest to technicznie możliwe i nie narusza praw i wolności innych osób, na Państwa życzenie przekażemy Państwa dane innemu odbiorcy (administratorowi danych).

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli gromadzimy lub zgromadziliśmy Państwa dane osobowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) lub art. 9 ust. 2 lit. a GDPR) i przetwarzamy je, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w tym profilowania) w dowolnym momencie (ze skutkiem na przyszłość). W wyjątkowych przypadkach sprzeciw może być nieskuteczny, np. jeżeli możemy udowodnić, że interesy godne ochrony w zakresie przetwarzania danych są ważniejsze od interesów użytkownika lub przetwarzanie danych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych, które jest przez nas prowadzone dla celów badań naukowych lub historycznych lub dla celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Jeśli gromadzimy lub zgromadziliśmy i przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, ma on prawo nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują skutki prawne dotyczące Użytkownika lub w podobny sposób istotnie na niego wpływają. Wyjątki od tego wymogu mają zastosowanie, gdy decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a nami lub użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na przetwarzanie danych. W każdym przypadku podejmiemy odpowiednie kroki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz uzasadnionych interesów, w tym przynajmniej prawa do uzyskania interwencji osoby z naszej strony, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Prawo do cofnięcia zgody zgodnie z prawem o ochronie danych

Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Listę organów nadzorczych odpowiedzialnych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych lub pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/EN/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych na stronie internetowej

Poniższe informacje odnoszą się ogólnie do przetwarzania danych na naszej stronie internetowej. Jeśli istnieją wyjątki lub uzupełnienia do tych informacji, są one szczegółowo opisane w odpowiednich sekcjach.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa danych

Zabezpieczamy naszą witrynę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych użytkownika przez osoby nieupoważnione. Ponadto w naszej witrynie internetowej zastosowaliśmy szyfrowanie SSL (SHA256), aby chronić dane użytkowników. Jednak mimo regularnych kontroli nie jest możliwa całkowita ochrona przed wszystkimi zagrożeniami.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z wymogami GDPR, w zależności od rodzaju i celu przetwarzania, w następujący sposób:

Dozwolone użytkowanieSpecyfikacja GDPR
Świadoma zgodaArt. 6 ust. 1 lit. a
Realizacja umowyArt. 6 ust. 1 lit. b
Wdrożenie środków poprzedzających zawarcie umowyArt. 6 ust. 1 lit. b
Wypełnianie zobowiązań prawnychArt. 6 ust. 1 lit. c
Ochrona żywotnych interesówArt. 6 ust. 1 d
Ochrona naszych uzasadnionych interesówArt. 6 ust. 1 lit. f
Nasz uzasadniony interes

Nasz uzasadniony interes, określony w art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR, opiera się na prowadzeniu działalności gospodarczej w celu utrzymania zdolności do prowadzenia działalności i zapewnienia zatrudnienia naszym pracownikom.

Ogólne terminy usuwania danych

Po ustaniu celu przechowywania danych okresy przechowywania wynoszą zwykle co najmniej sześć lub dziesięć lat. Z reguły dane są usuwane natychmiast, zgodnie z naszą koncepcją usuwania danych, o ile nie stoi to w sprzeczności z obowiązkiem ich przechowywania, koniecznością realizacji umowy lub uzasadnionym interesem.

Usuwanie lub blokowanie danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy tylko przez okres niezbędny do realizacji określonego celu. Po ustaniu celu i upływie okresów przechowywania dane zostaną niezwłocznie usunięte. Jeśli usunięcie danych nie jest możliwe, zostaną one zablokowane.

Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Po wejściu na naszą stronę internetową nasz serwer internetowy gromadzi pewne dane ogólne i informacje techniczne, jak pokazano w poniższej tabeli:

Zebrane dane

Cel badania

Typy i wersje używanych przeglądarekPoprawna prezentacja zawartości strony
Używany system operacyjny, pochodzenie odwiedzającego (referrer, np. Google), podstrony, na które klikniętoOptymalizacja zawartości naszej witryny i reklam
Data i godzina wejścia na stronę internetową, a także adres IP i dostawca usług internetowych osoby odwiedzającej stronęZapewnienie stałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych (do obsługi strony internetowej) i zapobieganie nadużyciom

Inne dane i informacje dotyczące bezpieczeństwa w przypadku ataków

Dostarczanie odpowiednich informacji organom ścigania w przypadku cyberataku

Obowiązek przekazywania danych osobowych

W pewnych okolicznościach (np. na podstawie przepisów prawnych lub umownych) użytkownik jest zobowiązany do przekazania nam swoich danych osobowych. Przykłady takiego przetwarzania są następujące:

Charakter lub cel przetwarzania danych

Konieczność

Zawarcie umowy sprzedaży (np. adres zamieszkania)Wypełnienie zobowiązania umownego (np. dostarczenie towarów na adres użytkownika)
W kontekście pracowniczym (np. przekazywanie danych do urzędu skarbowego)Zgodność z wymogami prawnymi (np. przepisami podatkowymi)
Informacje dotyczące bezpieczeństwa danych

Zabezpieczamy naszą witrynę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych użytkownika przez osoby nieupoważnione. Ponadto w naszej witrynie internetowej zastosowaliśmy szyfrowanie SSL (SHA256), aby chronić dane użytkowników. Jednak mimo regularnych kontroli nie jest możliwa całkowita ochrona przed wszystkimi zagrożeniami.

Informacje o konkretnym przetwarzaniu danych na stronie internetowej

W razie potrzeby, w odstępstwie od powyższych informacji ogólnych lub jako ich uzupełnienie, na naszej stronie internetowej można znaleźć szczegółowe informacje na temat przetwarzania poszczególnych danych.

Cookies

Na tej stronie używamy plików cookie; są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Safari, Firefox, Edge). Te pliki cookie są wykorzystywane do różnych celów: wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych do zapewnienia użytkownikowi określonych funkcji witryny (np. funkcji koszyka zakupów, zapisywania danych logowania), inne pliki cookie są wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkownika lub witryny, a niektóre pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika. Te ostatnie pliki cookie mogą zawierać tak zwany identyfikator pliku cookie - unikalny identyfikator składający się z ciągu znaków, który umożliwia przypisanie stron internetowych i serwerów do przeglądarki przechowującej dane.
Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia transmisji wiadomości za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz pliki cookie, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia użytkownikowi wyraźnie żądanej funkcji, są określane jako "technicznie niezbędne pliki cookie" i mogą być ustawiane bez wyraźnej zgody użytkownika (§ 25 ust. 2 TTDSG). Wszystkie inne pliki cookie wymagają zgody (§ 25 ust. 1 TTDSG); w stosownych przypadkach regulowane przez naszą platformę zarządzania zgodą.
Używamy plików cookie częściowo tylko na czas pobytu użytkownika na stronie internetowej, częściowo przez z góry określony czas, a częściowo na stałe. Wszystkie te pliki cookie można usunąć ręcznie lub automatycznie w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Możliwe jest korzystanie z naszych ofert (choć prawdopodobnie nie w pełnym zakresie ich funkcji) bez plików cookie. Większość przeglądarek jest ustawiona na automatyczne akceptowanie plików cookie. Można jednak wyłączyć przechowywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała użytkownika o wysyłaniu plików cookie.

Płatność za pomocą Google Pay
Cel przetwarzania danych ogólnych
Typ danychCel badania
Adres e-mailPrzetwarzanie zamówienia na produkt, przesyłanie i/lub dostarczanie produktu
Podstawa prawna (zgodnie z art. 6 / 9 GDPR)
 • Wypełnienie umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b))
 • Odbiorca, jeśli dotyczy (w przypadku przekazania)Google Pay; operator: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, IrlandiaAdyen; Operator: Adyen N.V. Oddział w Niemczech, Friedrichstraße 63, Wejście Mohrenstraße 17, 10117 Berlin, Niemcy
  Jeśli są znane: Czas przechowywania danychbrak
  Obowiązek podania danych osobowych (np. wynikający z przepisów prawa lub umowy) / koniecznośćBez tych danych nie można zrealizować zamówienia produktu ani płatności.
  Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów (w przypadku nieprzekazania wymaganych danych)Bez tych danych nie można zrealizować zamówienia produktu ani płatności.
  Jeśli ma to zastosowanie, istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzjiW tym kontekście nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji.
  W stosownych przypadkach - pochodzenie danych (jeśli nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą)Dane pochodzą od samego zainteresowanego.
  W stosownych przypadkach, kategorie danych osobowych (jeśli nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą).Dane pochodzą od samego zainteresowanego.
  Zmiana celu, jeśli dotyczyNastępuje przekazanie danych do państwa trzeciego
  Płatność kartą kredytową
  Cel przetwarzania danych ogólnych
  Typ danychCel badania
  Adres e-mail, imię i nazwisko na karcie kredytowejPrzetwarzanie płatności
  Podstawa prawna (zgodnie z art. 6 / 9 GDPR)
 • Wypełnienie umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b))
 • Odbiorca, jeśli dotyczy (w przypadku przekazania)Klarna; Operator: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, SzwecjaAdyen; operator: Adyen N.V. Oddział w Niemczech, Friedrichstraße 63, wejście Mohrenstraße 17, 10117 Berlin, Niemcy
  Jeśli są znane: Czas przechowywania danychbrak
  Obowiązek podania danych osobowych (np. wynikający z przepisów prawa lub umowy) / koniecznośćBez tych danych nie można dokonać płatności.
  Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów (w przypadku nieprzekazania wymaganych danych)Bez tych danych nie można dokonać płatności.
  Jeśli ma to zastosowanie, istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzjiW tym kontekście nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji.
  W stosownych przypadkach - pochodzenie danych (jeśli nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą)Dane pochodzą od samego zainteresowanego.
  W stosownych przypadkach, kategorie danych osobowych (jeśli nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą).Dane pochodzą od samego zainteresowanego.
  Zmiana celu, jeśli dotyczyNastępuje przekazanie danych do państwa trzeciego
  Płatność przez PayPal
  Cel przetwarzania danych ogólnych
  Typ danychCel badania
  Adres e-mailPrzetwarzanie płatności
  Podstawa prawna (zgodnie z art. 6 / 9 GDPR)
 • Wypełnienie umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b))
 • Odbiorca, jeśli dotyczy (w przypadku przekazania)Paypal; Operator: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 LuxembourgAdyen; operator: Adyen N.V. Oddział w Niemczech, Friedrichstraße 63, wejście Mohrenstraße 17, 10117 Berlin, Niemcy
  W stosownych przypadkach - zamiar przekazania do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (w tym informacja o decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub o odpowiednich gwarancjach).Przekazanie danych do państwa trzeciego nie ma miejsca ani nie jest planowane.
  Jeśli są znane: Czas przechowywania danychPatrz Ogólne terminy usuwania danych
  Obowiązek podania danych osobowych (np. wynikający z przepisów prawa lub umowy) / koniecznośćBez tych danych nie można zrealizować zamówienia produktu ani płatności.
  Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów (w przypadku nieprzekazania wymaganych danych)Bez tych danych nie można zrealizować zamówienia produktu ani płatności.
  Jeśli ma to zastosowanie, istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzjiW tym kontekście nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji.
  W stosownych przypadkach - pochodzenie danych (jeśli nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą)Dane pochodzą od samego zainteresowanego.
  W stosownych przypadkach, kategorie danych osobowych (jeśli nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą).Dane pochodzą od samego zainteresowanego.
  Płatność z Przelewy24
  Cel przetwarzania danych ogólnych
  Typ danychCel badania
  Dane bankowe, w stosownych przypadkach dane podstawowePrzetwarzanie płatności, przesyłanie lub dostarczanie produktu
  Podstawa prawna (zgodnie z art. 6 / 9 GDPR)
 • Wypełnienie umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b))
 • Odbiorca, jeśli dotyczy (w przypadku przekazania)Przelewy24; Betreiber: PayPro S.A., PayPro S.A. Kanclerska 15, 60-327 Poznan, Polen, https://www.przelewy24.pl/
  W stosownych przypadkach - zamiar przekazania do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (w tym informacja o decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub o odpowiednich gwarancjach).Przekazanie danych do państwa trzeciego nie ma miejsca ani nie jest planowane.
  Jeśli są znane: Czas przechowywania danychPatrz Ogólne terminy usuwania danych
  Obowiązek podania danych osobowych (np. wynikający z przepisów prawa lub umowy) / koniecznośćBez tych danych nie można zrealizować zamówienia produktu ani płatności.
  Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów (w przypadku nieprzekazania wymaganych danych)Bez tych danych nie można zrealizować zamówienia produktu ani płatności.
  Jeśli ma to zastosowanie, istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzjiW tym kontekście nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji.
  W stosownych przypadkach - pochodzenie danych (jeśli nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą)Dane pochodzą od samego zainteresowanego.
  W stosownych przypadkach, kategorie danych osobowych (jeśli nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą).Dane pochodzą od samego zainteresowanego.
  Zmiana celu, jeśli dotyczybrak
  Płatność za pomocą Blika
  Cel przetwarzania danych ogólnych
  Typ danychCel badania
  Kod aplikacji bankowej, dane bankowe lub dane dotyczące płatności, ewentualnie dane podstawowePrzetwarzanie płatności, przesyłanie lub dostarczanie produktu
  Podstawa prawna (zgodnie z art. 6 / 9 GDPR)
 • Wypełnienie umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b))
 • Odbiorca, jeśli dotyczy (w przypadku przekazania)brak
  W stosownych przypadkach - zamiar przekazania do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (w tym informacja o decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub o odpowiednich gwarancjach).Przekazanie danych do państwa trzeciego nie ma miejsca ani nie jest planowane.
  Jeśli są znane: Czas przechowywania danychPatrz Ogólne terminy usuwania danych
  Obowiązek podania danych osobowych (np. wynikający z przepisów prawa lub umowy) / koniecznośćBez tych danych nie można zrealizować zamówienia produktu ani płatności.
  Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów (w przypadku nieprzekazania wymaganych danych)Bez tych danych nie można zrealizować zamówienia produktu ani płatności.
  Jeśli ma to zastosowanie, istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzjiW tym kontekście nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji.
  W stosownych przypadkach - pochodzenie danych (jeśli nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą)Dane pochodzą od samego zainteresowanego.
  W stosownych przypadkach, kategorie danych osobowych (jeśli nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą).Dane pochodzą od samego zainteresowanego.
  Zmiana celu, jeśli dotyczybrak
  Mailchimp
  Cel przetwarzania danychDostarczanie informacji w formie elektronicznych okólników
  Podstawa prawnaZgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  Odbiorca, jeśli dotyczy (w przypadku przekazania)The Rocket Science Group LLC
  W stosownych przypadkach - zamiar przekazania do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (w tym informacja o decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub o odpowiednich gwarancjach).Stany Zjednoczone Ameryki, The Rocket Science Group LLC, Intuit

  Przekazywanie danych odbywa się w oparciu o unijno-amerykańskie ramy ochrony prywatności danych, które są certyfikowane przez firmy Intuit i The Rocket Science Group LLC.

  Jeśli są znane: Czas przechowywania danychZobacz Ogólne terminy usuwania danych
  Obowiązek podania danych osobowych (np. wynikający z przepisów prawa lub umowy) / koniecznośćNie ma obowiązku podawania danych osobowych. Newslettery są wysyłane wyłącznie po rejestracji za pomocą procedury podwójnej zgody (dobrowolna i odwołalna świadoma zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub po pomyślnym zawarciu umowy kupna i zebraniu adresu e-mail w tym procesie (zgodnie z sekcją 7 (3) UWG).
  Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów (w przypadku nieprzekazania wymaganych danych)Niezastosowanie się do tego wymogu (tj. niepodanie wymaganych danych) spowoduje, że biuletyn nie będzie dostarczany.
  Jeśli ma to zastosowanie, istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzjiW tym kontekście nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  W stosownych przypadkach - pochodzenie danych (jeśli nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą)Dane pochodzą od osoby, której dotyczą.
  W stosownych przypadkach, kategorie danych osobowych (jeśli nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą).Adres e-mail, czas rejestracji
  Zmiana celu, jeśli dotyczybrak
  Śledzenie biuletynuNasze newslettery zawierają tak zwane piksele śledzące, które są grafiką 1x1 piksel, którą osadzamy w naszych wiadomościach e-mail w formacie HTML. Grafika ta jest ładowana przez nasz serwer internetowy, który rejestruje liczbę pobrań. Używamy tej technologii do celów statystycznych, aby mierzyć zasięg i sukces naszych kampanii newsletterowych oraz jak najlepiej dostosowywać nasze treści do zainteresowań użytkowników. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się korzystaniu z tej technologii, np. poprzez uniemożliwienie pobierania grafiki z Internetu w ramach programu poczty e-mail lub otrzymywania wiadomości e-mail w formacie HTML. W przypadku rezygnacji z subskrypcji naszego biuletynu wszelkie dane przypisane do danego adresu e-mail są automatycznie usuwane.
  Inspektor ochrony danych dostawcyprivacy@mailchimp.com
  Polityka prywatności dostawcyhttps://mailchimp.com/legal/privacy/
  Technologie śledzenia ruchu na stronach internetowych - zarządzane przez Usercentrics

  W celu zarządzania wszystkimi plikami cookie, stronami internetowymi i technologiami śledzenia, które wymagają zgody lub rezygnacji w sposób zgodny z ochroną danych, korzystamy z platformy zarządzania zgodami firmy Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium, Niemcy, z którą zintegrowaliśmy następujące usługi:

  cashload.pl footer
  Google PayKarta kredytowaApple Pay