Szybko, prosto i bezpiecznie
<p>Regulamin</p>

Regulamin

Preambuła

(1) Spółka ICP Polska Sp. z o.o. (zwana dalej "ICP"), sprzedaje produkty i usługi cyfrowe na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://cashload.pl (zwanej dalej "Sklep").

(2) ICP oferuje cyfrowe produkty i usługi, takie jak doładowania pre-paid na telefony komórkowe, cyfrowe karty podarunkowe i karty do gier, a także produkty służące do dokonywania zakupów poprzez Internet - w tym paysafecard (zwane dalej łącznie "Produktami") dla prywatnych klientów końcowych w Polsce (zwanych dalej "Użytkownikiem" lub „Konsumentem” lub "Klientem").

(3) Regulamin korzystania z poszczególnych produktów znajduje się każdorazowo w zakładce danego produktu na stronie cashload.pl.


§ 1 Ważność Regulaminu

(1) Regulamin ma zastosowanie podczas korzystania oraz dokonywania zakupów Produktów przez Klienta na stronie cashload.pl.

(2) Korzystając ze Sklepu lub kupując lub używając Produktów za pośrednictwem Sklepu, wyrażasz zgodę na przestrzeganie Regulaminu.

(3) Wszystkie usługi, dostawy i oferty ICP związane ze Sklepem oparte są na niniejszym Regulaminie, który staje się częścią każdej umowy zawieranej z ICP, w tym wszystkich umów sprzedaży, świadczenia usług i innych umów.


§ 2 Warunki zakupu

(1) Sprzedaż produktów odbywa się za pośrednictwem Sklepu znajdującego się na Stronie internetowej.

(2) Klient składa zamówienie poprzez wybranie interesującego go produktu (KUP TERAZ), a następnie podanie danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia.

(3) Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

(4) Dla Klienta i Sklepu wiążące są informacje zawarte na Stronie internetowej przy kupowanym produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności cena i jej cechy.

(5) Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

(6) Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku.

(7) ICP zastrzega, że jest uprawniona do odmowy przyjęcia zamówienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym m. in. w następujących przypadkach:

  • gdy nie posiada danego produktu na stanie (w magazynie);
  • Klient podał niewłaściwe lub nieprawdziwe dane i nie jest możliwa jego weryfikacja;

w takich sytuacjach klient zostanie poinformowany o procedurze anulowania zamówienia oraz zwrotu poniesionych wydatków.(8) ICP ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub dokonać jego anulacji, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych lub jeżeli na skutek wewnętrznej weryfikacji złożonego i opłaconego zamówienia, zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności zamawiającego, w szczególności, gdy zamówienie zostało złożone z adresów e-mail lub domen uznanych przez Sklep za niewiarygodne, bądź do opłacenia zamówienia została użyta karta płatnicza zakwestionowana przez operatora płatności.

(9) Jeżeli zamówienie zostało anulowane po tym jak Klient już za nie zapłacił, kwota ta zostanie klientowi zwrócona w ciągu 3 dni roboczych.

(10) Zawarcie umowy, powstaje w momencie potwierdzenia przyjęcia przez ICP zamówienia Klienta w formie dokumentowej lub poprzez przekazanie Klientowi zamówionego Produktu

.

§ 3 Ceny Produktów i opłaty serwisowe

(1) Obowiązują ceny Produktów w momencie składania zamówienia, takie jak są wyświetlane w Sklepie.

(2) Oprócz ceny Produktu, ICP pobiera opłatę serwisową za każde zamówienie. Wysokość opłaty serwisowej jest wyświetlana na karcie Produktu oraz na końcu procesu zamówienia.

(3) Wszystkie podane ceny zawierają w sobie podatek VAT, z wyjątkiem produktów, które ze względu na swój charakter nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Oznacza to, że Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny podanej przy Produkcie, powiększonej wyłącznie o wskazaną opłatę serwisową.


§ 4 Płatność

(1) Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:

  • Karta płatnicza (MASTERCARD lub VISA);
  • BLIK;
  • DotPay;
  • Google Pay;

(2) Karta kredytowa zostanie obciążona w dniu zawarcia umowy. W sytuacji, kiedy zamówienie zostanie anulowane przez ICP na skutek wewnętrznej weryfikacji wskazującej na ryzyko transakcji oszukańczej, obciążenie ustanowione na karcie kredytowej zostanie cofnięte do 5 dni roboczych.


§ 5 Realizacja umowy

(1) Zamówienia przyjęte za pośrednictwem Sklepu będą realizowane natychmiast lub w ciągu maksymalnie 15 minut od otrzymania płatności za dane zamówienie, w zależności od wybranej formy płatności.

(2) Dostawa Produktów w formie cyfrowej odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, który został podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

(3) Wszelka komunikacja pomiędzy ICP a Klientem odbywać się będzie w dokumentowej , chyba że przepisy prawne będą wymagały zachowania formy pisemnej lub innej formy

.

§ 6 Odstąpienie

Prawo odstąpienia od umowy

(1) Konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn , za wyjątkiem określonym w pkt 3. Okres ten wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Terminowe wysłanie oświadczenia wystarcza do zachowania tego okresu. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie wyraźnego oświadczenia w formie dokumentowej (np. listownie, faksem, e-mailem). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być zaadresowane do:

ICP Polska Sp. z o.o.

ul. Łucka 15 / 211

00-842 Warszawa

Telefon: + 48 22 337 83 37

Telefax: + 48 22 337 86 02

e-mail: sklep@cashload.pl

(2) W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji konsumenta przez ICP, z zastrzeżeniem pkt 3. ICP dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

(3) Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych nie zawartych na fizycznym nośniku danych, prawo do odstąpienia wygasa, jeżeli ICP rozpoczęło wykonywanie umowy po tym, jak Klient wyraźnie zgodził się, że ICP rozpocznie wykonywanie umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy i potwierdził, że jest świadomy utraty prawa do odstąpienia, wyrażając tą zgodę w momencie rozpoczęcia wykonywania umowy. Wraz z rozpoczęciem transmisji treści cyfrowych do Klienta, rozpoczęła się realizacja umowy przez ICP. Wyżej wymieniony termin odstąpienia od umowy jest zatem ważny tylko tak długo, jak długo nie rozpocznie się jeszcze transmisja treści cyfrowych.

(4) W przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, możesz, skorzystać z poniższego przykładowego formularza odwoławczego:

Formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, możesz wydrukować ten formularz, wypełnić go i odesłać do ICP.)

Do

ICP Polska Sp. z o.o., ul. Łucka 15 / 211, 00-842 Warszawa, fax: + 48 22 337 86 02, mail: sklep@cashload.pl

Niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie umowy o zakupie następujących towarów lub treści cyfrowych:

Zamówienie na: ____________________ / otrzymane w dniu: ____________________ Imię i Nazwisko Klienta: __________________________________________ Adres Klienta: ________________________________________ Data: ____________________ Podpis konsumenta (tylko w przypadku oświadczenia w formie pisemnej): ________________________________

Konsekwencje odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy musimy niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, w tym wszelkie koszty dostawy. Będziemy korzystać z tych samych środków płatności, których użyłeś do dokonania zwrotu, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu.

Koniec pouczenia o prawie do odstąpienia


§ 7 Zwroty i reklamacje

(1) Reklamacji Produktu dokonuje się poprzez zawiadomienie ICP o niezgodności zakupionego Produktu z Umową wraz z opisem niezgodności. Podczas składania reklamacji należy podać numer złożonego zamówienia.

(2) ICP ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu poinformowania go o tym fakcie. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii producenta/wydawcy Produktu, termin do ustosunkowania się ICP ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez ICP takiej opinii

.

§ 8 Gwarancja i odpowiedzialność

(1) W przypadku pojawiania się jakichkolwiek wad Produktu, Klient musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ICP.

(2) ICP odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w zakresie określonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym kodeksu cywilnego

.

§ 9 Prawa autorskie

(1) Zawartość Sklepu, jak również Produkty, w tym teksty, zdjęcia, grafiki, logotypy, treści audio, ceny i informacje o Produktach, podlegają ochronie wynikającej z prawa autorskiego oraz stanowią własność ICP lub osób trzecich, które dostarczają ICP tą zawartość.

(2) Klient lub osoby trzecie nie mogą bez wyraźnej pisemnej zgody ICP wyodrębniać, kopiować, wykorzystywać, publikować lub wykorzystywać zawartości Sklepu, Produktów lub ich części, w tym wykorzystywać ich do tworzenia baz danych

.

§ 10 Siła wyższa

(1) W przypadku, gdy ICP nie jest w stanie świadczyć należnych usług z powodu siły wyższej (w szczególności wojny, klęsk żywiołowych, epidemii), ICP jest zwolniony z obowiązku świadczenia usług na czas trwania przeszkody.

(2) Jeżeli ICP nie jest w stanie zrealizować zamówienia lub dostarczyć towaru przez okres dłuższy niż jeden miesiąc z powodu siły wyższej, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy

.

§ 11 Ochrona danych osobowych

(1) Składając zamówienie w Sklepie, Klient przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą umieszczone w bazie ICP Polska Sp. z o.o. oraz przetwarzane dla celów zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

(2) Przetwarzając dane osobowe ICP przestrzega wszystkich obowiązujących wymogów dot. ochrony danych osobowych (w szczególności RODO). Dalsze szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności

.

§ 12 Infolinia serwisowa

ICP zapewnia wszystkim klientom telefoniczną infolinię w przypadku pytań związanych z produktami lub usługami. Infolinia jest dostępna pod numerem telefonu +48 22 337 86 06 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.


§ 13 Postanowienia końcowe

(1) Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

(2) Nieważność lub bezskuteczność poszczególnych postanowień Regulaminu nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne albo bezskuteczne, mają zastosowanie przepisy ustawowe.

(3) Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Sklepie. ICP zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Sklepie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.